การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website
ลำดับที่รายการตำแหน่ง
1โครงสร้างแสดง
2ข้อมูลผู้บริหารแสดง
3บทบาท อำนาจหน้าที่แสดง
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแสดง
5ข้อมูลการติดต่อแสดง
6กฏหมายที่เกี่ยวข้องแสดง
7ข่าวประชาสัมพันธ์แสดง
8Q&Aแสดง
9Social Networkแสดง
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแสดง
11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566แสดง
12รายงานการดำเนินงานประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)แสดง
13รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565แสดง
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแสดง
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแสดง
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแสดง
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดง
18E-Serviceแสดง
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดง
20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดง
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนแสดง
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแสดง
23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดง
24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดง
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดง
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีแสดง
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดง
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดง
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดง
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดง
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่แสดง
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyแสดง
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyแสดง
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีแสดง
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดง
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแสดง
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแสดง
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดง
39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดง
40การขับเคลื่อนจริยธรรมแสดง
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดง
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดง
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดง