หลักสูตรที่เปิดสอน

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website

ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนต้น

  1. มัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. มัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. มัธยมศึกษาปีที่ 4
  2. มัธยมศึกษาปีที่ 5
  3. มัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยแบ่งแผนการเรียนออก 3 แผนการเรียนดังต่อไปนี้

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ทวิศึกษา)
  2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา
  3. แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ(ทวิศึกษา)