ข้อมูลบุคลากร

นายณัฐภัสสร์ โภคพิพัฒน์

นายณัฐภัสสร์ โภคพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะจะ
โทร 039-391-241

นางจันทรา อิ่มในบุญ

นางจันทรา อิ่มในบุญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะจะ
โทร 039-391-241

นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์

นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวีนา พรหมศร

นางวีนา พรหมศร

หัวหน้าบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชื่นฤดี วัฒนาปรีชาเกียรติ

นางสาวชื่นฤดี วัฒนาปรีชาเกียรติ

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางคณิตา พัฒใส

นางคณิตา พัฒใส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุลีพร วิชญธรกุล

นางสาวชุลีพร วิชญธรกุล

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ ติตะ

นายกิตติศักดิ์ ติตะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเรวัติ สวัสดิ์วงศ์วิชา

นายเรวัติ สวัสดิ์วงศ์วิชา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวนันทิดา ศรีเพชร

นางสาวนันทิดา ศรีเพชร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศุภากร ทัศนสุวรรณ

นายศุภากร ทัศนสุวรรณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอมรพรรณ ปุริสา

นางสาวอมรพรรณ ปุริสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวรรณา เพ็ชรัตน์

นางวรรณา เพ็ชรัตน์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววรรณวิสาข์ นิยมวงษ์

นางสาววรรณวิสาข์ นิยมวงษ์

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมลิวัลย์ อังศุสิงห์

นางสาวมลิวัลย์ อังศุสิงห์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ ส4

นางอุบลวรรณ รักนาม

นางอุบลวรรณ รักนาม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ