กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542และที่เเก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-2-2545

พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-3-2553

พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-4-2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่เเก้ไขเพิ่มเติม

รบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่เเก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และที่เเก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(21)ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562