พันธกิจ / เป้าหมาย

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website

พันธกิจ(Mission)

1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

2.พัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Platform)

3.ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีสู่การเป็นพลเมืองดี

4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

6.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

7.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย(Objective)

1.ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดี

2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ

3.ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี และดำเนินชีวิตตามวิถีอนาคต วิถีคุณภาพ

4.ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีสู่การเป็นพลเมืองดี       

5.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

6.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม

7.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

8.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ