รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ส่งเสริมการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อม

พัฒนาสมรรถนะสำคัญและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกันคุณภาพภายใน

พัฒนาระบบบริหารวิชาการ

พัฒนางานแนะแนว

พัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป

พัฒนาระบบบริหารงานการเงินและสินทรัพย์