ระบบสมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนบางกะจะ

ระดับชั้นที่ต้องการสมัครเรียน
เลือกระดับชั้นที่ต้องการ

ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ชื่อเล่น
เลขประจำตัวบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ ปี
อายุ เดือน
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
หมู่เลือด
น้ำหนัก
ส่วนสูง
สถานที่เกิด
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ความพิการ
เป็นบุตรคนที่
ในจำนวน คน
มีพี่ชาย คน
มีน้องชาย คน
มีพี่สาว คน
มีน้องสาว คน
จำนวนพี่น้องในโรงเรียนนี้

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสบ้าน
บ้านเลขที่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์

การศึกษา
การศึกษา
ชั้นปีที่
โรงเรียน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์

ชื่อบิดา
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวบัตรประชาชน
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
เบอร์โทรศัพท์

ชื่อมารดา
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวบัตรประชาชน
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
เบอร์โทรศัพท์
รวมรายได้ต่อเดือนของบิดา - มารดา
สถานภาพ บิดา - มารดา

ผู้ปกครอง
ชื่อ
สกุล
เลขประจำตัวบัตรประชาชน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น..
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
เบอร์โทรศัพท์

วิธีการเดินทางมาโรงเรียน
วิธีการเดินทางมาโรงเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือน

ทุนการศึกษา
เคยได้รับทุนการศึกษา

การเปลี่ยนชื่อ
การเปลี่ยนชื่อ

ผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการเรียนเฉลี่ยคือ

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง

โรงเรียนบางกะจะ
22/2 หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-391-241 E-mail: admin@bkjs.ac.th / bangkacha.school@gmail.com