ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 • โรงเรียนบางกะจะตั้งอยู่ที่ 22/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 24 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา อยู่ในอาณาเขตของวัดพลับบางกะจะ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยพระครูพิพิธพัฒนาภรณ์ (ท่านพ่อเหรียญ) และนายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น โดยนายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ เป็นผู้ติดต่อของบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 พิเศษ 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 1,350,000 บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสหศึกษา มีนักเรียน 63 คน ครู ๒ คน มีนายอำไพ ประดิษฐ์ศิลป์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้เปิดสอนครบทุกระดับชั้น (ม.1 – ม.6)ในปี พ.ศ. 2502


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบางกะจะ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1022060231
รหัส Smis 8 หลัก : 22012002
รหัส Obec 6 หลัก : 060231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บางกะจะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bangkaja
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ที่ 1 บ้านบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 -3939-1241
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : bangkaja.school@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bkjs.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bangkajaschool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบางกะจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 7 กม.

อักษรย่อของโรงเรียน

 • บ.ก.

สีประจำโรงเรียน

 • เหลือง
 • แดง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 • พระพุทธปรัชญา

อักษรย่อของโรงเรียน

 • บ.ก.

สีประจำโรงเรียน

 • เหลือง
 • แดง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 • พระพุทธปรัชญา

อัตลักษณ์

 • เรียนรู้คู่กิจกรรม

เอกลักษณ์

 • สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตราประจำโรงเรียน – รูปพระปรางค์วัดพลับบางกะจะ

องค์บุคลาธิษฐานของโรงเรียน

 • หลวงปู่กอด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 • ต้นพลับ

คติพจน์ประจำโรงเรียน

 • นสิยาโลกวฒฺโน (อย่าทำตนเป็นคนรกโลก)

ปรัชญาของโรงเรียน

 • ประพฤติดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา พัฒนาท้องถิ่น